Skip links

Rozdelenie istiacich systémov

Čo sú istiace systémy

Istiace systémy sú osobné ochranné prostriedky, ktoré ochraňujú používateľa pred nebezpečným pádom a zároveň mu poskytujú maximálnu slobodu pohybu pri práci vo výškach.

Cenová ponuka a obhliadka zdarma

  Rozdelenie istiacich systémov

  1. Kotviace body

  Samostatne kotvené pripájacie oká – pracovník je chránený iba v obmedzenom kruhovom priestore okolo istiaceho bodu. Ak sa chce používateľ pohybovať, musí sa pracne prepínať medzi jednotlivými bodmi

  1. Kotviace systémy

  Jednotlivé kotvice body sú pospájané oceľovým lanom alebo koľajničkou. Ku kotviacemu systému sa pracovník pripája pomocou bežca, ktorý ťahá pri pohybe za sebou. Môže sa voľne pohybovať pozdĺž istiaceho vedenia pričom je neustále zabezpečený proti pádu.

  1. Lankové systémy

  Istiace vedenie tvorí napnuté oceľové lanko, ktoré je vedené cez jednotlivé kotvice body. Pri lepších systémoch sa používa pripájací bežec, ktorý pomocou pripájacieho lana s tlmičom pádu pracovník ťahá pozdĺž systému. Vďaka prepracovanej konštrukcii bežec ľahko prechádza cez stredové kotvice konzoly bez nutnosti prepínania sa.

  1. Koľajničkové systémy

  Istiace vedenie tvorí koľajnička, na ktorú sa pripája bežec kompatibilný s profilom koľajnice. Koľajničkové systémy sú estetickým riešením so zvýšeným užívateľským pohodlím a majú spravidla nižšie nároky na pevnosť kotvenia.

  1. Horizontálne systémy

  Istiace systém je vedený vodorovne. Ochrana je zameraná na pád pracovníka cez voľný okraj (strechy, lávky, rímsy…).

  1. Vertikálne systémy

  Istiaci systém je vedený zvislo. Chráni pracovníkov pohybujúcich sa napríklad po rebríkoch alebo výškových oceľových konštrukciách (stožiare, vysielače…).

  1. Systémy na zachytenie pádu

  Chránia pracovníkov, ktorý sa pohybujú v priestore, kde im hrozí pád, zasunutie alebo prepadnutie. Konštrukcia týchto systémov zaručuje bezpečné zastavenie pádu. Musia byť schopné absorbovať rázové zaťaženie pri páde, tak aby nedošlo k zraneniu pracovníka.

  1. Systémy na pracovné polohovanie

  Sú dimenzované na trvalé zaťaženie pri práci pomocou lanového prístupu (pri zlaňovaní horolezeckou technikou).

  1. Permanentné / trvalé systémy

  Systémy, ktoré sú trvalo osadené na konštrukcii na mieste používania. Montáž je povolená len osobám a firmám, ktoré boli na túto činnosť vyškolené výrobcom systému a musí prebehnúť podľa požiadaviek uvedených v montážnom návode.

  1. Mobilné / dočasné systémy

  Tieto šikovné systémy sa jednoducho osádzajú a po skončení použitia sa zbalia a presunú na ďalšie miesto. Veľmi praktické napríklad v stavebníctve a pri núdzovej údržbe priemyselných zariadení.

  Čo je potrebné na používanie istiacich systémov?

  Pripájacie lano s tlmičom pádu, bezpečnostný postroj, prilba pre prácu vo výškach.

  Kompletný istiaci systém, ktorý používa pracovník, sa skladá z prvkov istiaceho reťazca:

  1. Kotviaci bod (EN 795:A) alebo kotviaci systém (EN 795:C, EN 795:C, EN 353-1) upevnený na dostatočne pevnú konštrukciu.
  2. Bezpečnostné lano s tlmičom pádu (EN 355) a karabínami (EN 362), s ktorým sa pomocou bežca pracovník pripája na istiaci systém. Tiež je možné použiť samonavíjací zachytávač pádu (EN 360).
  3. Celotelový postroj (EN 361), ku ktorému sa pripája bezpečnostné lano. Samozrejmosťou pri práci vo výškach je bezpečnostná prilba s podbradným remienkom (EN 397).

  Kto môže používať istiace systémy?

  Pracovníci, ktorí získali osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre prácu vo výškach.

  Istiace systémy používajú pracovníci pohybujúci sa na miestach, kde sú ohrozený pádom, prepadnutím alebo zosunutím. Podľa slovenskej legislatívy sa za prácu vo výške považuje, pohyb pracovníkov, ktorých chodidlá sú vyššie ako 1,5 m.

  Naša legislatíva vyžaduje, aby títo zamestnanci najprv absolvovali školenie pre prácu vo výškach (Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 7, ods.1a).

  Kedy sa nesmie istiaci systém používať?

  Ak nie je istota, že systém je 100% bezpečný.

  Istiaci systém sa nesmie používať v prípade ak:

  • od poslednej kontroly oprávnenou osobou uplynulo viac ako 12 mesiacov
  • došlo k zachyteniu pádu
  • systém alebo kotviace prvky sú zjavne poškodené alebo deformované
  • systém bol nesprávne používaný (napr. použitie systému na zachytenie pádu na zlaňovanie, preťaženie pri vyťahovaní bremien a pod.)
  • chýba označenie so základnými informáciami (výrobca, typ, dátum poslednej revízie,…)

  Terminológia

  Zdá sa, že na Slovensku sa pracovníci a ich nadriadení s možnosťami využitia istiacich systémov na zabezpečenie pri prácach vo výškach, ešte iba zoznamujú. Terminológia zaužívaná v tejto oblasti nie je úplne zabehnutá a jednoznačná. Stretávame sa s niekoľkými označeniami, ktoré viac alebo menej presne vystihujú podstatu týchto zariadení. Proti-pádové systémy, kotviace body, permanentné zabezpečovacie systémy, systémy na zachytenie pádu, sekuranty, lifelines – každý z týchto výrazov zdôrazňuje iný aspekt týchto zariadení, ktorých účelom je umožniť pracovníkom bezpečný pohyb vo výškach a chrániť ich  pred nebezpečným pádom.

  Legislatívny rámec

  Bezpečnosti pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou sa v rámci slovenskej legislatívy venuje predovšetkým vyhláška č. 147/2013 MPSVaR, ktorá ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach. Pre nás je zaujímavá najmä príloha č. 6, ktorá je celá venovaná práci vo výškach.

  Táto vyhláška vychádza zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý dáva zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancovi bezpečné pracovné prostredie

  Najnovšia verzia normy STN 73 1901 – Navrhovanie striech, platná od roku 2005 hovorí, že v súvislosti s návrhom konštrukcie strechy musí byť vyriešený bezpečný prístup, umožňujúci jej kontrolu, údržbu a opravu zariadení na streche. Táto norma sa týka všetkých novostavieb a projektanti by ju mali zohľadňovať pri navrhovaní striech budov.

  Norma EN 14122-4 týkajúca sa pevne osadených rebríkov hovorí, že súčasťou rebríka vyššieho ako 3 m musí byť aj ochranná konštrukcia – tzv. ochranný kôš. Ochranný kôš síce vytvára psychický pocit bezpečia, no v prípade pádu pracovníka nijako neochráni. Bezpečnejšie a často aj finančne výhodnejšie riešenie je rebrík s istiacim systémom – OOPP podľa EN 353.

  Prečo spolupracovať s nami?

  Našim cieľom je navrhovať a montovať systémy, ktoré perfektne chránia pracovníkov proti pádu a zároveň minimálne obmedzujú pri pohybe a výkone pracovných činností.

  Svojim zákazníkom poskytujeme kompletný servis od návrhu cez montáž, revízie a opravy až po dodanie postrojov a bezpečnostných prilieb.

  Naša odbornosť vychádza z praktických skúseností získaných pri práci vo výškach a z úzkej spolupráce s renomovanými výrobcami.

  Potrebujete poradiť?

  Bez ohľadu na to, či ste majiteľom domu, majiteľom podniku, správcom zariadenia alebo správcom nehnuteľností, vždy ochotne poradíme.